Obsah knihy ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva:
OBECNÉ POZNATKY O JAZYCE
1. Jazyk, řeč, komunikace
1.1 Vznik lidské řeči
1.2 Komunikace
1.3 Jazyk a řeč
1.3.1 Funkce jazyka
1.3.2 Rysy jazyka (langue, systém)
1.3.3 Rysy řeči (parole, mluva)
1.3.4 Synchronie a diachronie
1.4 Jazykověda
1.4.1 Jazykovědné disciplíny
2. Vývoj českého jazyka a jeho útvary
2.1 Zařazení českého jazyka
2.2 Příbuznost jazyků
2.2.1 Indoevropské jazyky
2.3 Vývoj českého jazyka
2.4 Stručná charakteristika češtiny
2.5 Národní jazyk a jeho útvary
2.5.1 Jazyk spisovný
2.5.2 Jazyk nespisovný
2.5.2.1 Česká nářečí
3. Spisovný jazyk
3.1 Spisovnost a jazyková kultura
3.2 Úzus, norma a kodifi kace
3.2.1 Normativní jazykové příručky
3.3 Vývojové tendence českého jazyka
3.4 Získávání a zpracování informací
NAUKA O ZVUKOVÉ STRÁNCE JAZYKA
4. Zvuková stránka jazyka
4.1 Fonetika a fonologie
4.2 Základy fonetiky
4.2.1 Rovina zvuková
4.2.2 Rovina tvoření řeči
4.2.3 Rovina vnímání řeči
4.2.4 Systém českých hlásek
4.2.5 Vyšší zvukové celky
4.3 Spisovná výslovnost
4.3.1 Výslovnost přejatých a cizích slov
NAUKA O GRAFICKÉ STRÁNCE JAZYKA
5. Grafická stránka jazyka
5.1 Mluvená a psaná forma jazyka
5.2 Vlastnosti písemného projevu
5.3 Písmo
5.3.1 Vývoj písma
5.3.2 Vývoj českého pravopisu
5.3.3 Základní pravopisné jevy
LEXIKOLOGIE
6. Základní pojmy lexikologie
6.1 Slovo a pojmenování
6.2 Vzájemné vztahy mezi pojmenováními a změny jejich významu
6.2.1 Mnohoznačná pojmenování
6.2.2 Jednoznačná pojmenování
6.2.3 Nepřímá pojmenování
6.2.4 Expresivní pojmenování
7. Slovo jako jednotka slovní zásoby
7.1 Slovo a jazykový systém
7.2 Lexikální a gramatický význam slova
7.3 Slovo a jeho vlastnosti
7.4 Slovní zásoba
7.5 Slovníky
8. Slovní druhy a kritéria jejich třídění
8.1 Třídění slovní zásoby
8.1.1 Slovní druhy z hlediska významového
8.1.2 Slovní druhy z hlediska tvaroslovného
8.1.3 Slovní druhy z hlediska skladebního
SLOVOTVORBA
9. Tvoření slov v českém jazyce
9.1 Ke tvoření slov obecně
9.2 Morfém, tvarotvorný základ a tvarotvorný formant
9.2.1 Druhy morfémů
9.3 Základní slovotvorné způsoby
9.3.1 Odvozování
9.3.2 Skládání
9.3.3 Zkracování
10. Slovotvorná a morfémová stavba slova
10.1 Stavba slova
10.2 Morfematická struktura slova
TVAROSLOVÍ
11. Podstatná jména
11.1 Ke slovním druhům obecně
11.2 Rozdělení podstatných jmen
11.2.1 Základní mluvnické kategorie podstatných jmen
11.2.1.1 Jmenné číslo
11.2.1.2 Pád
11.2.1.3 Jmenný rod
12. Přídavná jména
12.1 Zařazení přídavných jmen
12.2 Přídavná jména jakostní a vztahová
12.3 Skloňování přídavných jmen
12.3.1 Jmenné skloňování
12.3.2 Složené skloňování
12.3.3 Smíšené skloňování
12.3.4 Nesklonná přídavná jména
12.4 Stupňování přídavných jmen
13. Zájmena
13.1 Zařazení zájmen
13.2 Druhy zájmen
13.2.1 Zájmena osobní
13.2.2 Zájmena přivlastňovací
13.2.3 Zvratná zájmena se, svůj
13.2.4 Zájmena ukazovací
13.2.5 Zájmena tázací
13.2.6 Zájmena vztažná
13.2.7 Zájmena neurčitá
13.2.8 Zájmena záporná
14. Číslovky
14.1 Zařazení číslovek
14.2 Druhy číslovek
14.2.1 Číslovky základní
14.2.2 Číslovky řadové
14.2.3 Číslovky druhové
14.2.4 Číslovky násobné
15. Slovesa
15.1 Zařazení sloves
15.2 Struktura slovesného tvaru
15.3 Slovesné tvary určité a neurčité
15.4 Druhy sloves
15.5 Kategorie sloves
15.5.1 Osoba (persona)
15.5.2 Číslo (numerus)
15.5.3 Slovesný způsob (modus)
15.5.4 Slovesný čas (tempus)
15.5.5 Slovesný rod (genus verbi)
15.5.6 Slovesný vid (aspekt)
15.5.7 Třídění sloves podle časování
16. Neohebné slovní druhy
16.1 K neohebným slovním druhům obecně
16.2 Příslovce (adverbia)
16.2.1 Dělení příslovcí z hlediska významu
16.2.2 Stupňování příslovcí
16.3 Předložky (prepozice)
16.3.1 Dělení předložek z hlediska původu
16.3.2 Druhy předložek podle pádů
16.4 Spojky (konjunkce)
16.4.1 Spojky souřadicí
16.4.2 Spojky podřadicí
16.5 Částice (partikule)
16.6 Citoslovce (interjekce)
SKLADBA
17. Výpověď
17.1 Věta a výpověď
17.2 Vlastnosti výpovědi
17.2.1 Gramatická forma výpovědi
17.2.2 Zvuková a grafi cká forma výpovědi
17.2.3 Obsah výpovědi
17.2.4 Komunikační funkce výpovědi
17.2.5 Modalita a emocionalita výpovědi
17.2.6 Aktuální větné členění
17.3 Zápor (negace)
18. Věta
18.1 Věta jako základní skladební jednotka
18.2 Věty jednočlenné a dvojčlenné
18.3 Významové vztahy ve větě jednoduché
18.4 Formálněsyntaktické vztahy ve větě jednoduché
18.5 Prostředky vyjádření skladebních vztahů ve větě
19. Struktura věty jednoduché
19.1 Struktura věty dvojčlenné
19.2 Struktura věty jednočlenné
19.3 Tvorba věty
19.3.1 Valence, základová větná struktura, gramatický větný vzorec
19.3.2 Konstrukční větné zvláštnosti
19.3.3 Odchylky od větné stavby
20. Větné členy
20.1 Skladební funkce – skladební dvojice
20.2 Větné členy základní a rozvíjející, řídící a závislé
20.3 Větné členy holé a rozvité
20.4 Větné členy základové a nezákladové
20.5 Formální vyjádření větných členů slovem
20.6 Formální vyjádření větných členů vedlejší větou
20.7 Formálně nevyjádřený větný člen
20.8 Souřadně spojené větné členy
20.9 Psaní čárky ve větě jednoduché
21. Druhy větných členů
21.1 Podmět (subjekt)
21.2 Přísudek (predikát)
21.3 Shoda přísudku s podmětem
21.4 Rozvíjející větné členy
21.4.1 Předmět (objekt)
21.4.2 Příslovečné určení (adverbiale)
21.4.3 Přívlastek (atribut)
21.4.4 Doplněk (atribut verbální)
21.5 Postup při určování větných členů
22. Souvětí
21.1 Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
22.2 Vztahy vět v souvětí
22.2.1 Souvětí podřadné
22.2.2 Souvětí souřadné
22.3 Postup při větném rozboru
NAUKA O TEXTU, ZÁKLADY TEXTOVÉ SYNTAXE
23. Základy textové syntaxe
23.1 Komunikace
23.2 Text
23.3 Textová syntax
23.4 Výstavba textu
23.5 Soudržnost textu
23.6 Členění souvislého textu
SLOH
24. Jazykový styl
24.1 Ke stylu obecně
24.2 Styl a jazykový styl
24.3 Stylistika
24.4 Slohotvorní činitelé
24.5 Funkční styly
24.6 Psaný a mluvený projev
24.7 Stylová příznakovost slovních prostředků
24.8 Slohové útvary a postupy
25. Prostě sdělovací styl
25.1 Vlastnosti prostě sdělovacího stylu
25.2 Stavba útvarů prostě sdělovacího stylu
25.3 Mluvené jazykové útvary prostě sdělovacího stylu
25.4 Psané útvary prostě sdělovacího stylu
25.5 Stylizace mluveného projevu v umělecké literatuře
26. Publicistický styl
26.1 Vlastnosti publicistického stylu
26.2 Sdělovací prostředky
26.3 Forma
26.3.1 Mluvená publicistika
26.3.2 Psané publicistické útvary
26.4 Strukturní prvky novin a časopisů
26.5 Vlastnosti jazykových projevů publicistického stylu
26.6 Jazykové prostředky publicistického stylu
26.7 Slohové postupy a útvary publicistického stylu
26.8 Zpravodajské útvary publicistického stylu
26.9 Analytické útvary publicistického stylu
26.10 Beletristické útvary publicistického stylu
27. Odborný styl
27.1 Zařazení odborného stylu
27.2 Rysy odborného stylu
27.3 Druhy odborného stylu
27.4 Stavba odborných textů
27.5 Jazykové prostředky odborného stylu
27.6 Slohové postupy a útvary odborného stylu
28. Administrativní styl
28.1 Zařazení administrativního stylu
28.2 Charakteristické rysy projevů administrativního stylu
28.3 Normy administrativního stylu
28.4 Jazykové prostředky administrativního stylu
28.5 Slohové postupy a útvary administrativního stylu
28.6 Heslovitá struktura administrativních útvarů
28.7 Textová forma administrativních útvarů
28.8 Struktura úředního dopisu
29. Umělecký styl
29.1 Zařazení uměleckého stylu
29.2 Poetika
29.3 Struktura uměleckého textu
29.4 Jazykové prostředky uměleckého stylu
29.5 Struktura uměleckého textu
29.6 Slohové postupy a útvary uměleckého stylu
30. Základy rétoriky
30.1 Zařazení rétoriky
30.2 Rétorika podle Aristotela
30.3 Charakteristické znaky řečnických projevů
30.4 Prostředky řečnických projevů
30.5 Řečník
30.6 Hlavní řečnické útvary
PŘÍLOHY
A. Vyjmenovaná slova
B. Slovníček jazykovědných a gramatických termínů
C. Jak napsat písemnou práci
D. Formální zásady při psaní textu
E. Cvičebnice
Klíč