Obsah knihy LITERATURA – přehled středoškolského učiva:
1. Písemnictví starověku
1.1 Mezopotámie
1.2 Egypt
1.3 Indie
1.4 Čína
1.5 Persie
1.6 Syropalestina
1.7 Antika
1.7.1 Řecko
1.7.2 Řím
2. Středověká evropská literatura
2.1 Středověké chápání světa a vzdělanost
2.2 Románská a gotická kultura
2.3 Obecné znaky středověké literatury
2.3.1 Anglická literatura
2.3.2 Německá literatura
2.3.3 Severské literatury
2.3.4 Ruská literatura
2.3.5 Francouzská literatura
2.3.6 Španělská literatura
3. Česká literatura středověku
3.1 Architektura, sochařství, malířství
3.2 Staroslověnské písemnictví
3.3 Latinsky psaná literatura
3.4 Počátky česky psané literatury
3.4.1 Epika
3.4.1.1 Česky psané legendy
3.4.2 Lyrika
3.4.3 Žákovská poezie, satira a skladby naukové
3.4.4 Vznik dramatu
3.5 Literatura doby husitské
3.5.1 Husovi předchůdci
3.5.2 Mistr Jan Hus
3.5.3 Vrcholné období husitství
3.5.4 Doba pohusitská
4. Renesance a humanismus v evropské literatuře
4.1 Architektura, malířství, sochařství
4.2 Italská literatura
4.2.1 Dante Alighieri
4.2.2 F. Petrarca
4.2.3 G. Boccaccio
4.2.4 N. Machiavelli
4.3 Francouzská literatura
4.3.1 F. Villon
4.3.2 F. Rabelais
4.3.3 P. de Ronsard
4.3.4 M. de Montaigne
4.4 Španělská literatura
4.4.1 L. de Vega
4.4.2 T. de Molina
4.4.3 M. de Cervantes y Saavedra
4.5 Anglická literatura
4.5.1 G. Chaucer
4.5.2 Ch. Marlowe
4.5.3 T. More
4.5.4 W. Shakespeare
5. Renesance a humanismus v Čechách
5.1 Architektura, malířství, věda
5.2 Raný humanismus (70. léta 15. stol. – 20. léta 16. stol.)
5.2.1 Latinsky píšící čeští humanisté: Jan z Rabštejna • B. Hasištejnský z Lobkovic • J. Skála z Doubravky
5.2.2 Národní humanismus
5.2.2.1 V. Kornel ze Všehrd
5.2.2.2 Ř. Hrubý z Jelení
5.2.2.3 Hynek z Poděbrad
5.3 Tzv. doba Blahoslavova (20. léta 16. stol. – 70. léta 16. stol.)
5.3.1 M. Konáč z Hodiškova
5.3.2 V. Hájek z Libočan
5.3.3 O. Prefát z Vlkanova
5.3.4 J. Blahoslav
5.4 Tzv. doba Veleslavínova (70. léta 16. stol. – 20. léta 17. stol.)
5.4.1 Latinsky psaná tvorba: T. Hájek z Hájku • J. Campanus Vodňanský
5.4.2 Česky psaná tvorba
5.4.2.1 D. Adam z Veleslavína
5.4.2.2 M. Dačický z Heslova
5.4.2.3 K. Harant z Polžic a Bezdružic
5.4.2.4 V. Vratislav z Mitrovic
6. Baroko v evropské literatuře
6.1 Architektura, malířství
6.2 Hudba
6.3 Literatura
6.3.1 Commedia dell’arte
6.3.2 Itálie: T. Tasso
6.3.3 Španělsko: P. Calderón de la Barca
6.3.4 Anglie: J. Donne • J. Milton
6.3.5 Německo: A. Gryphius • H. J. Ch. von Grimmelshausen
7. Baroko v české literatuře
7.1 Specifika českého barokního umění
7.2 Literatura
7.2.1 Domácí literatura – naukové texty, duchovní lyrika
7.2.2 Tvorba pololidová
7.2.3 Tvorba lidová – slovesný folklor
7.2.4 Exulantská literatura
7.2.4.1 J. A. Komenský
8. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře
8.1 Klasicismus
8.1.1 Architektura, sochařství, malířství, hudba
8.1.2 Literatura
8.1.2.1 Francie: P. Corneille • J. Racine • Molière • J. de La Fontaine
8.1.2.2 Itálie: C. Goldoni
8.2 Osvícenství
8.2.1 Francie: Ch.-L. Montesquieu • Voltaire • P. A. C. de Beaumarchais
8.2.2 Encyklopedisté
8.2.3 Libertinismus
8.2.4 Anglie: D. Defoe • H. Fielding • J. Swift • L. Sterne • S. Richardson
8.3 Preromantismus
8.3.1 Francie: J.-J. Rousseau • A.-F. Prévost • F.-R. de Chateaubriand
8.3.2 Německo: G. E. Lessing • J. G. Herder • J. W. Goethe • F. Schiller
9. Romantismus ve světové literatuře
9.1 Architektura, malířství, sochařství
9.2 Hudba
9.3 Literatura
9.3.1 Německo: Novalis • J. a W. Grimmové • H. Heine • C. Brentano • A. von Arnim • H. von Kleist
9.3.2 Anglie: G. G. Byron • P. B. Shelley • J. Keats • W. Scott
9.3.3 Rusko: A. S. Puškin • M. J. Lermontov • N. V. Gogol
9.3.4 Francie: V. Hugo • Stendhal • A. Dumas • A. de Musset
9.3.5 USA: E. A. Poe
9.3.6 Polsko: A. Mickiewicz • J. Słowacki
9.3.7 Uhry: S. Petöfi • M. Jókai
9.3.8 Slovensko: štúrovci
10. Národní obrození
10.1 Periodizace
10.2 Architektura, malířství, sochařství
10.3 Hudba
10.4 První etapa národního obrození (70. léta 18. stol. – počátek 19. stol.)
10.4.1 J. Dobrovský
10.4.2 Věda
10.4.3 Novinářství
10.4.4 Divadlo
10.4.5 Poezie
10.5 Druhá etapa národního obrození (počátek 19. stol. – 1830)
10.5.1 J. Jungmann
10.5.2 Rukopisy (RKZ)
10.5.3 F. Palacký
10.5.4 P. J. Šafařík
10.5.5 J. Kollár
10.5.6 V. K. Klicpera • J. N. Štěpánek
10.5.7 F. L. Čelakovský
10.6 Třetí etapa národního obrození (1830–1848)
10.6.1 J. K. Tyl
10.6.2 K. H. Mácha
10.6.3 K. J. Erben
10.7 Čtvrtá etapa národního obrození (50. léta 19. stol.)
10.7.1 K. Havlíček Borovský
10.7.2 B. Němcová
11. Realismus a naturalismus ve světové literatuře
11.1 Architektura, malířství
11.2 Hudba
11.3 Literatura
11.3.1 Anglie: Ch. Dickens • W. M. Thackeray • Ch. a E. Brontëové • R. L. Stevenson
11.3.2 Francie: H. de Balzac • G. Flaubert • É. Zola • G. de Maupassant
11.3.3 Rusko: I. S. Turgeněv • I. A. Gončarov • L. N. Tolstoj • F. M. Dostojevskij
11.3.4 Polsko: H. Sienkiewicz
11.3.5 Severské země: H. Ibsen • H. Ch. Andersen
11.3.6 USA: M. Twain
12. Česká literatura 2. pol. 19. stol.
12.1 Architektura, malířství, sochařství
12.2 Hudba
12.3 Májovci (60. léta 19. stol.)
12.3.1 J. Neruda • V. Hálek • K. Světlá • A. Heyduk • V. Šolc • R. Mayer • J. Arbes • G. Pfleger-Moravský
12.4 Ruchovci a lumírovci (70.–80. léta 19. stol.)
12.4.1 S. Čech • E. Krásnohorská • J. Vrchlický • J. V. Sládek • J. Zeyer
12.5 Realisticko-naturalistická literatura (80.–90. léta 19. stol.)
12.5.1 Historická próza: A. Jirásek • Z. Winter • J. Svátek • V. Beneš Třebízský
12.5.2 Venkovská próza: K. V. Rais • T. Nováková • A. Stašek • J. Holeček • K. Klostermann • J. Š. Baar
12.5.3 Národní divadlo
12.5.4 Realistické drama: L. Stroupežnický • G. Preissová • A. a V. Mrštíkové
12.5.5 Naturalismus: K. M. Čapek-Chod • J. K. Šlejhar; městské téma: I. Herrmann
13. Světová literatura na přelomu 19. a 20. stol.
13.1 Architektura, malířství
13.2 Nové filozofické koncepce
13.3 Impresionismus, symbolismus, dekadence
13.4 Tzv. prokletí básníci ve francouzské literatuře: Ch. Baudelaire • J. A. Rimbaud • P. Verlaine
13.5 Ostatní francouzští básníci: T. Corbière • S. Mallarmé • P. Valéry • Lautréamont
13.6 Anglie: O. Wilde
13.7 Německo: R. M. Rilke
13.8 USA: W. Whitman
13.9 Belgie: E. Verhaeren • M. Maeterlinck
13.10 Rusko: A. P. Čechov
14. Česká literatura od přelomu 19. a 20. stol. do konce 1. svět. v.
14.1 Architektura, sochařství, malířství, hudba
14.2 Moderní revue: M. Marten • J. Karásek ze Lvovic • A. Procházka
14.2.1 K. Hlaváček
14.3 Katolická moderna
14.4 Manifest České moderny
14.4.1 J. S. Machar
14.4.2 A. Sova
14.4.3 F. X. Šalda
14.4.4 O. Březina
14.5 Tzv. generace buřičů
14.5.1 S. K. Neumann
14.5.2 F. Šrámek
14.5.3 K. Toman
14.5.4 V. Dyk
14.5.5 F. Gellner
14.6 P. Bezruč a jeho Slezské písně
15. Poezie ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období
15.1 Hudba a kinematografie
15.2 Výtvarné umění
15.3 Moderní básnické směry ve světové literatuře
15.3.1 G. Apollinaire • Ch. Morgenstern
15.3.2 Futurismus, kubofuturismus: F. T. Marinetti • V. Majakovskij • V. Chlebnikov
15.3.3 Expresionismus: G. Trakl
15.3.4 Dadaismus: T. Tzara
15.3.5 Surrealismus: A. Breton • L. Aragon • P. Éluard
15.4 Další spisovatelé této doby
15.4.1 Rusko: A. A. Blok • S. A. Jesenin • A. Achmatovová • M. I. Cvetajeva
15.4.2 USA: E. Pound • T. S. Eliot
15.4.3 P. Neruda • F. G. Lorca • R. Thákur
16. Próza a drama ve svět. lit. v předválečném, válečném a meziválečném období
16.1 Obraz 1. svět. v. v literatuře: E. M. Remarque • R. Rolland • H. Barbusse • E. Hemingway • M. Šolochov
16.2 Osobnosti jednotlivých národních literatur
16.2.1 Rusko: M. Gorkij • L. Andrejev • M. Bulgakov • I. Bunin • I. Babel • B. A. Pilňak • B. Pasternak • A. Grin • K. Paustovskij
16.2.2 Anglie: J. Conrad • D. H. Lawrence • J. Joyce • V. Woolfová • R. Kipling • G. K. Chesterton • J. Galsworthy
16.2.3 USA: F. S. Fitzgerald • W. Faulkner • S. Lewis • T. Dreiser • J. Steinbeck • J. London • T. Wilder
16.2.4 Německo: T. Mann • H. Mann • L. Feuchtwanger • H. Hesse
16.2.5 Rakousko: S. Zweig • H. Broch • R. Musil
16.2.6 Francie: M. Proust • A. de Saint-Exupéry • A. France • A. Gide • L. F. Céline
16.3 Německy píšící pražští autoři: F. Kafka • M. Brod • G. Meyrink • E. E. Kisch • F. Werfel
16.4 Světové drama 1. pol. 20. stol.: G. B. Shaw • B. Brecht • A. Jarry • J. Cocteau • G. Hauptmann • H. von Hofmannsthal • F. Wedekind • E. O‘Neill
17. Česká poezie od konce 1. svět. v. do konce 2. svět. v.
17.1 Architektura, sochařství, malířství, hudba, film
17.2 Proletářská poezie: J. Wolker • J. Hora • J. Hořejší
17.3 Poetismus, surrealismus
17.3.1 Devětsil
17.3.2 V. Nezval
17.3.3 J. Seifert
17.3.4 K. Biebl
17.4 Katolický proud
17.4.1 J. Deml
17.4.2 J. Zahradníček • B. Reynek
17.5 Spirituální proud
17.5.1 F. Halas
17.5.2 V. Holan
17.5.3 F. Hrubín
17.5.4 V. Závada
17.6 Jarní almanach básnický 1940: K. Bednář • J. Orten
18. Česká próza, drama a kritika od konce 1. svět. v. do konce 2. svět. v.
18.1 Dvacátá léta
18.1.1 Reakce na 1. svět. v.; expresionismus: L. Blatný • L. Klíma • J. Váchal • R. Weiner
18.1.1.1 Legionářská literatura: R. Medek, F. Langer, J. Kopta, J. Kratochvíl
18.1.1.2 J. Hašek • J. John
18.1.2 Imaginativní próza: V. Vančura • K. Konrád
18.1.3 Katolický proud: J. Durych • J. Čep
18.1.4 Ruralimus: J. Knap • F. Křelina
18.1.5 Reportážní próza
18.2 Třicátá léta
18.2.1 Socialistický realismus: M. Majerová • M. Pujmanová • I. Olbracht
18.2.2 Psychologická próza: J. Havlíček • E. Hostovský • J. Glazarová • V. Řezáč • M. Součková
18.2.3 Demokratický proud: E. Bass • K. Poláček • K. Čapek • J. Čapek • F. Peroutka
18.3 Čtyřicátá léta: historická a biografická próza: M. V. Kratochvíl • F. Kožík • K. Schulz
18.4 Drama (20.–40. léta)
18.4.1 Osvobozené divadlo: J. Voskovec • J. Werich; D 34: E. F. Burian
18.5 Literární kritika (20.–40. léta)
19. Světová literatura od konce 2. svět. v. do současnosti
19.1 Architektura, malířství, hudba
19.2 Obraz 2. svět. v. v literatuře: W. Churchill • A. Fadějev • B. Polevoj • V. Grossman • V. Někrasov • K. Simonov • J. Bondarev • C. Malaparte • P. Levi • N. Mailer • J. Heller
19.3 Osobnosti jednotlivých národních literatur
19.3.1 Sovětská literatura: A. Solženicyn • V. Šukšin • V. Nabokov • Č. Ajtmatov
19.3.2 Německá literatura: H. Böll • G. Grass • Ch. Wolfová
19.3.3 Rakouská literatura: I. Bachmannová • T. Bernhard • P. Handke • J. M. Simmel • E. Jelineková
19.3.4 Italská literatura: A. Moravia • I. Calvino • U. Eco
19.3.5 Americká literatura: W. Saroyan • J. D. Salinger • T. Capote • J. Updike • E. L. Doctorow • W. Styron • S. Bellow • B. Malamud • P. Roth • I. B. Singer • W. Allen • T. Pynchon • J. Irving • B. Dylan
19.3.6 Francouzská literatura: P. Boulle • A. Malraux • R. Queneau • J. Prévert • G. Bataille • J.-M. G. Le Clézio • M. Tournier
19.3.7 Anglická literatura: J. Fowles • I. Murdochová • W. Golding • I. McEwan • A. Hailey • G. Greene • S. Rushdie
19.3.8 Spisovatelé ostatních literatur: D. Tatarka • R. Sloboda • P. Esterházy • I. Kertész • C. J. Cela • N. Mahfúz • W. Soyinka • M. Waltari • P. Høeg • W. Szymborská • H. Murakami
19.4 Existencialismus: J.-P. Sartre • A. Camus • B. Vian
19.5 Beatnici: J. Kerouac • W. S. Burroughs • K. E. Kesey • A. Ginsberg • L. Ferlinghetti • Ch. Bukowski
19.6 Rozhněvaní mladí muži: K. Amis • J. Braine • J. Wain • J. Osborne
19.7 Nový román: A. Robbe-Grillet • M. Butor • N. Sarrautová • C. Simon
19.8 Magický realismus: G. García Márquez • A. Carpentier • J. Cortázar • I. Allendová
19.9 Absurdní drama: A. Artaud • S. Beckett • E. Ionesco • E. Albee • J. Grotowski • S. Mrożek • I. Örkény
19.10 Ostatní dramatici: T. Williams • A. Miller • R. N. Nash • F. Dürrenmatt • J. Anouilh
19.11 Sci-fi a fantasy: G. Orwell • A. C. Clarke • R. D. Bradbury • I. Asimov • R. A. Heinlein • M. Crichton • U. K. Le Guinová • S. Lem • D. Brown • J. R. R. Tolkien • T. Pratchett • J. K. Rowlingová • S. King
19.12 Detektivní žánr: A. Christie • G. Simenon • R. Chandler
20. Česká poezie od konce 2. svět. v. do současnosti
20.1 Architektura, malířství, sochařství, hudba
20.2 Vývojové mezníky literatury 2. pol. 20. stol.
20.2.1 Literatura oficiální, samizdatová a exilová
20.3 Reakce poezie na válku: V. Holan • V. Nezval • J. Zahradníček • V. Závada • F. Halas • J. Čapek
20.4 Poezie v letech 1945–1948 (Skupina 42, Skupina Ra, Ohnice): J. Kolář • I. Blatný • V. Fischl • J. Kainar • L. Kundera • Z. Havlíček • J. Hiršal
20.5 Poezie od února 1948 do pol. 50. let: J. Taufer • M. Pujmanová • P. Kohout
20.6 Poezie od pol. 50. let do konce 60. let: M. Kundera • V. Hrabě • L. Novák
20.6.1 Květen: M. Florian • M. Červenka • K. Šiktanc • J. Šotola • M. Holub
20.6.2 Host do domu: O. Mikulášek • J. Skácel
20.7 Poezie v 70.–80. letech, období normalizace
20.7.1 Samizdatová a exilová poezie: P. Kabeš • D. Strož • L. Koval • I. Diviš • I. Wernisch • A. Brousek • J. Gruša • Z. Hejda
20.7.2 Oficiální poezie: J. Pilař • I. Skála • K. Sýs • J. Žáček • P. Skarlant
20.7.3 Písňové texty: K. Kryl • J. Hutka • P. Dobeš • J. Dědeček • J. Nohavica • V. Třešňák
20.7.4 Český underground: I. M. Jirous • E. Bondy • J. Topol • J. H. Krchovský
20.7.5 Katolický proud: V. Renč • Z. Rotrekl • J. Kuběna
20.7.6 Tzv. generace osamělých běžců: L. Brožek • Z. Bratršovská • M. Huptych • J. Salaquardová • S. Fischerová
20.8 Poezie po roce 1989: V. Fischerová • M. Topinka • J. Pížl • P. Kolmačka • P. Borkovec • J. Typlt • B. Správcová • P. Hruška • K. Rudčenková • R. Fridrich • M. Doležal • R. Malý • B. Trojak • K. Bouška • J. Orlová • J. Řehák
21. Česká próza, drama a kritika od konce 2. svět. v. do současnosti
21.1 Reakce na válku – 1. vlna válečné prózy: J. Drda • J. Fučík • J. Marek • A. Branald • J. Weil • J. Mucha
21.2 Próza v 50.–60. letech: A. Zápotocký • F. Kubka • V. Neff • M. V. Kratochvíl • J. Otčenášek • J. Marek • N. Frýd • A. Lustig • L. Fuks • K. Ptáčník • L. Aškenazy • V. Körner • A. Branald • J. Procházka • V. Linhartová
21.3 Próza v 70.–80. letech, období normalizace
21.3.1 Oficiálně vydávaná próza v období normalizace: B. Hrabal • V. Páral • J. Švejda • P. Prouza • Z. Zapletal • O. Pavel • M. Švandrlík aj.
21.3.2 Ineditní a exilová próza: M. Kundera • L. Vaculík • J. Škvorecký • P. Kohout • I. Klíma • J. Trefulka • O. Filip • J. Putík • E. Kantůrková
21.4 Próza po roce 1989: J. Novák • J. Kratochvil • A. Berková • D. Hodrová • M. Ajvaz • M. Viewegh • M. Urban • P. Šabach • L. Procházková • T. Boučková • R. Ludva • P. Hůlová • J. Rudiš
21.5 Drama 1945–1989
21.5.1 P. Kohout • V. Blažek • V. Havel • M. Uhde • A. Radok • O. Daněk • J. Topol
21.5.2 Divadla malých forem: I. Vyskočil • J. Suchý • J. Šlitr
21.5.3 Další divadelní scény: Z. Svěrák • L. Smoljak • J. Vodňanský • P. Skoumal
21.6 Drama po r. 1989: K. Steigerwald • A. Goldflam • J. A. Pitínský • P. Zelenka • D. Drábek • J. Pokorný • M. Bambušek • I. Klestilová • M. Františák • P. Kolečko • L. Lagronová
21.7 Vývoj literární kritiky 2.  pol. 20. stol.
21.7.1 Noviny a časopisy pro literaturu a literární vědu
22. Základy literární teorie
22.1 Literární věda a její disciplíny
22.2 Poezie a próza
22.2.1 Poezie
22.2.2 Próza
22.3 Literární druhy a žánry
22.3.1 Epika
22.3.2 Lyrika
22.3.3 Lyrickoepické žánry
22.3.4 Drama
22.4 Prostředky výstavby literárního díla
22.4.1 Jazykové prostředky
22.4.2 Tematická (dějová) výstavba
22.4.3 Kompoziční (strukturní) výstavba
22.5 Literární dílo jako znak