Obsah knihy ČESKÝ JAZYK – testové úlohy:
Opakovací testové úlohy středoškolského učiva
1. Jazyk, řeč, komunikace
2. Vývoj českého jazyka a jeho útvary
3. Spisovný jazyk
4. Zvuková stránka jazyka
5. Grafická stránka jazyka
6. Základní pojmy lexikologie
7. Slovo jako jednotka slovní zásoby
8. Slovní druhy a kritéria jejich třídění
9. Tvoření slov v českém jazyce
10. Slovotvorná a morfémová stavba slova
11. Podstatná jména
12. Přídavná jména
13. Zájmena
14. Číslovky
15. Slovesa
16. Neohebné slovní druhy
17. Výpověď
18. Věta
19. Struktura věty jednoduché
20. Větné členy
21. Druhy větných členů
22. Souvětí
23. Základy textové syntaxe
24. Jazykový styl
25. Prostě sdělovací styl
26. Publicistický styl
27. Odborný styl
28. Administrativní styl
29. Umělecký styl
30. Základy rétoriky
Komplexní testové úlohy k maturitní zkoušce
Základní úroveň obtížnosti
Vyšší úroveň obtížnosti
Klíč