Obsah knihy LITERATURA – testové úlohy:
Opakovací testové úlohy středoškolského učiva
1. Písemnictví starověku a raného středověku
2. Středověká evropská literatura
3. Česká literatura středověku
4. Renesance a humanismus v evropské literatuře
5. Renesance a humanismus v Čechách
6. Baroko v evropské literatuře
7. Baroko v české literatuře
8. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře
9. Romantismus ve světové literatuře
10. Národní obrození
11. Realismus ve světové literatuře 19. stol.
12. Česká literatura 2. pol. 19. stol.
13. Světová literatura na přelomu 19. a 20. stol.
14. Česká literatura od přelomu 19. a 20. stol. do konce 1. svět. v.
15. Poezie ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období
16. Próza a drama ve svět. lit. v předválečném, válečném a meziválečném období
17. Česká poezie od konce 1. svět. v. do konce 2. svět. v.
18. Česká próza, drama a kritika od konce 1. svět. v. do konce 2. svět. v.
19. Světová literatura 2. pol. 20. stol.
20. Česká poezie 2. pol. 20. stol.
21. Česká próza, drama a kritika 2. pol. 20. stol.
22. Základy literární teorie
Komplexní testové úlohy k maturitní zkoušce
Základní úroveň obtížnosti
Vyšší úroveň obtížnosti
Klíč