Obsah knihy NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky:
I. Tvarosloví (die Morphologie)
1. Sloveso (das Verb)
1.1 Určité tvary (finite Verbformen)
1.1.1 Přítomný čas (das Präsens)
1.1.1.1 Časování sloves haben, sein a werden (die Konjugation der Verben haben, sein und werden)
1.1.1.2 Časování pravidelných sloves (die Konjugation der regelmässigen Verben)
1.1.1.3 Časování nepravidelných a smíšených sloves (die Konjugation der unregelmässigen Verben und Mischverben)
1.1.1.4 Časování způsobových sloves (die Konjugation der Modalverben)
1.1.1.5 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
1.1.2 Perfektum (das Perfekt)
1.1.2.1 Perfektum sloves haben, sein a werden (das Perfekt der Verben haben, sein und werden)
1.1.2.2 Perfektum pravidelných sloves (das Perfekt der regelmässigen Verben)
1.1.2.3 Perfektum nepravidelných sloves (das Perfekt der unregelmässigen Verben)
1.1.2.4 Perfektum smíšených sloves (das Perfekt der gemischten Verben)
1.1.2.5 Perfektum způsobových sloves a slovesa wissen (das Perfekt der Modalverben und des Verbs wissen)
1.1.2.6 Použití haben nebo sein jako pomocného slovesa (die Verwendung von haben oder sein als Hilfsverb)
1.1.2.7 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
1.1.3 Préteritum (das Präteritum)
1.1.3.1 Préteritum sloves haben, sein a werden (das Präteritum der Verben haben, sein und werden)
1.1.3.2 Préteritum pravidelných sloves (das Präteritum der regelmässigen Verben)
1.1.3.3 Préteritum nepravidelných sloves (das Präteritum der unregelmässigen Verben)
1.1.3.4 Préteritum smíšených sloves (das Präteritum der gemischten Verben)
1.1.3.5 Préteritum způsobových sloves (das Präteritum der Modalverben)
1.1.3.6 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
1.1.4 Plusquamperfektum (das Plusquamperfekt)
1.1.5 Budoucí čas I (das Futur I)
1.1.6 Budoucí čas II (das Futur II)
1.1.7 Zvratná slovesa (reflexive Verben)
1.1.8 Způsob slovesa (der Modus)
1.1.8.1 Oznamovací způsob (der Indikativ)
1.1.8.2 Rozkazovací způsob (der Imperativ)
1.1.8.2.1 Rozkazovací způsob pravidelných, nepravidelných a smíšených sloves a sloves haben, sein a werden (der Imperativ der regelmässigen, unregelmässigen und gemischten Verben und der Verben haben, sein und werden)
1.1.8.2.2 Opis rozkazovacího způsobu (die Umschreibung des Imperativs)
1.1.8.3 Konjunktiv (der Konjunktiv)
1.1.8.3.1 Konjunktiv I (der Konjunktiv I)
1.1.8.3.2 Konjunktiv II (der Konjunktiv II)
1.1.8.3.2.1 Konjunktiv préterita (der Konjunktiv Präteritum)
1.1.8.3.2.1.1 Würde + infinitiv (würde + Infinitiv)
1.1.8.3.2.2 Konjunktiv plusquamperfekta (der Konjunktiv Plusquamperfekt)
1.1.9 Slovesný rod – činný a trpný (das Genus Verbi – Aktiv und Passiv)
1.1.9.1 Trpný rod průběhový (das Vorgangspassiv)
1.1.9.2 Trpný rod stavový (das Zustandspassiv)
1.1.9.3 Použití trpného rodu v češtině a v němčině (die Verwendung des Passivs im Tschechischen und im Deutschen)
1.2 Neurčité tvary (infinite Verbformen)
1.2.1 Infinitiv (der Infinitiv)
1.2.1.1 Infinitiv s „zu“ (der Infinitiv mit „zu“)
1.2.1.2 Způsobová slovesa s minulým infinitivem (Modalverben mit dem Infinitiv Perfekt)
1.2.2 Příčestí přítomné a příčestí minulé (das Partizip I und das Partizip II)
1.3 Vid – srovnání s češtinou (der Aspekt – der Vergleich mit dem Tschechischen)
1.4 Slovesa s předponami (Verben mit Präfixen)
1.4.1 Slovesa s odlučitelnými předponami (Verben mit trennbaren Präfixen)
1.4.2 Slovesa s neodlučitelnými předponami (Verben mit untrennbaren Präfixen)
1.4.3 Slovesa s částečně odlučitelnými předponami (Verben mit teils trennbaren, teils untrennbaren Präfixen)
1.4.4 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
1.5 Rekce sloves – přehled nejužívanějších sloves (die Rektion – die Übersicht über die gebräuchlichsten Verben)
1.5.1 Slovesa s předložkami (Verben mit Präpositionen)
2. Podstatné jméno (das Substantiv)
2.1 Člen a skloňování (der Artikel und die Deklination)
2.1.1 Člen určitý a skloňování v jednotném čísle se členem určitým (der bestimmte Artikel und die Deklination im Singular mit dem bestimmten Artikel)
2.1.2 Člen neurčitý a skloňování v jednotném čísle se členem neurčitým (der unbestimmte Artikel und die Deklination im Singular mit dem unbestimmten Artikel)
2.1.3 Člen nulový a skloňování v jednotném čísle bez členu (der Nullartikel und die Deklination im Singular nach dem Nullartikel)
2.1.4 Člen a skloňování v množném čísle (der Artikel und die Deklination im Plural)
2.1.5 Skloňování s koncovkou -(e)n v čísle jednotném a čísle množném (die Deklination mit der Endung -(e)n im Singular und im Plural)
2.1.6 Skloňování podstatných jmen – komplexní cvičení (die Deklination der Substantive – die Komplexübung)
2.1.7 Podstatná jména – pravopis (Substantive – die Rechtschreibung)
2.2 Rod (das Genus)
2.2.1 Rod přirozený a gramatický (das natürliche und das grammatische Genus)
2.3 Číslo (der Numerus)
2.4 Vlastní jména (Eigennamen)
2.5 Zeměpisná jména (geographische Namen)
3. Zájmeno (das Pronomen)
3.1 Osobní zájmena (Personalpronomina)
3.1.1 Zájmeno es (das Pronomen es)
3.2 Zvratné zájmeno sich (das Reflexivpronomen sich)
3.3 Zájmena přivlastňovací (Possessivpronomina)
3.4 Zájmena ukazovací (Demonstrativpronomina)
3.4.1 Der, die, das
3.4.2 Dieser, jener, solcher
3.4.3 Derselbe, derjenige
3.5 Zájmena tázací (Interrogativpronomina)
3.6 Zájmena vztažná (Relativpronomina)
3.7 Zájmena neurčitá (Indefinitpronomina)
3.8 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
4. Přídavné jméno (das Adjektiv)
4.1 Skloňování přídavných jmen (die Deklination der Adjektive)
4.1.1 Skloňování po členu určitém (die Deklination nach bestimmtem Artikel)
4.1.2 Skloňování po členu neurčitém (die Deklination nach unbestimmtem Artikel)
4.1.3 Skloňování po nulovém členu (die Deklination nach Nullartikel)
4.1.4 Skloňování v čísle množném (die Deklination im Plural)
4.1.5 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
4.2 Stupňování přídavných jmen (die Steigerung/die Komparation der Adjektive)
4.2.1 První stupeň přídavných jmen (der Positiv/die Grundstufe der Adjektive)
4.2.2 Druhý stupeň přídavných jmen (der Komparativ/die 1. Steigerungsstufe der Adjektive)
4.2.3 Třetí stupeň přídavných jmen (der Superlativ/die 2. Steigerungsstufe der Adjektive)
4.2.4 Nepravidelné stupňování (die unregelmässige Steigerung)
4.3 Zpodstatnělá přídavná jména (substantivierte Adjektive)
4.4 Příčestí v přívlastku (Partizipien im Attribut)
4.4.1 Příčestí přítomné (das Partizip I)
4.4.2 Příčestí minulé (das Partizip II)
5. Číslovka (das Numerale)
5.1 Číslovky základní (Kardinalzahlen)
5.2 Číslovky řadové (Ordinalzahlen)
5.3 Číslovky druhové, násobné a podílné (Gattungszahlen, Vervielfältigungszahlen und Wiederholungszahlen)
5.4 Zlomky (Bruchzahlen)
5.5 Číslovky ve funkci podstatných jmen (Numeralien als Substantive)
5.6 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
6. Příslovce (das Adverb)
6.1 Druhy příslovcí (Gattungen der Adverbien)
6.1.1 Příslovce místa (Lokaladverbien)
6.1.2 Příslovce času (Temporaladverbien)
6.1.3 Příslovce způsobu (Modaladverbien)
6.1.4 Příslovce příčiny (Kausaladverbien)
6.2 Stupňování příslovcí (die Steigerung der Adverbien)
6.3 Zájmenná příslovce (Pronominaladverbien)
7. Předložka (die Präposition)
7.1 Předložky se 2. pádem (Präpositionen mit Genitiv)
7.2 Předložky se 3. pádem (Präpositionen mit Dativ)
7.3 Předložky se 4. pádem (Präpositionen mit Akkusativ)
7.4 Předložky se 3. a 4. pádem (Präpositionen mit Dativ und Akkusativ)
7.5 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
8. Spojka (die Konjunktion)
8.1 Spojky souřadicí (koordinierende Konjunktionen)
8.2 Spojky podřadicí (subordinierende Konjunktionen)
8.3 Spojky párové (zweigliedrige Konjunktionen)
8.4 Komplexní cvičení (die Komplexübung)
9. Částice (die Partikel)
II. Skladba (die Syntax)
1. Věta jednoduchá (der einfache Satz)
1.1 Typy vět (Satzarten)
1.1.1 Věta oznamovací (der Aussagesatz)
1.1.2 Věta tázací (der Fragesatz)
1.1.3 Věta přací (der Wunschsatz)
1.1.4 Věta zvolací (der Ausrufesatz)
1.1.5 Věta rozkazovací (der Imperativsatz/der Aufforderungssatz)
2. Souvětí (der zusammengesetzte Satz)
2.1 Souvětí souřadné (die Satzverbindung)
2.1.1 Souřadicí spojky neovlivňující slovosled (Konjunktionen, die die Wortstellung nicht beeinflussen)
2.1.2 Souřadicí spojky ovlivňující slovosled (Konjunktionen, die die Wortstellung beeinflussen)
2.1.3 Párové spojky v souvětí souřadném (zweigliedrige Konjunktionen in der Satzverbindung)
2.2 Souvětí podřadné (das Satzgefüge)
2.2.1 Vedlejší věty podmětné (Subjektsätze)
2.2.2 Vedlejší věty předmětné (Objektsätze)
2.2.3 Vedlejší věty přívlastkové (Attributsätze)
2.2.4 Vedlejší věty příslovečné (Adverbialsätze)
2.2.4.1 Vedlejší věty příslovečné časové (Temporalsätze)
2.2.4.2 Vedlejší věty příslovečné způsobové (Modalsätze)
2.2.4.3 Vedlejší věty příslovečné účelové (Finalsätze/Absichtssätze)
2.2.4.4 Vedlejší věty příslovečné důsledkové (Konsekutivsätze)
2.2.4.5 Vedlejší věty příslovečné příčinné/důvodové (Kausalsätze)
2.2.4.6 Vedlejší věty příslovečné podmínkové (Konditionalsätze)
2.2.4.7 Vedlejší věty příslovečné přípustkové (Konzessivsätze)
3. Větné členy (Satzglieder)
3.1 Podmět (das Subjekt)
3.1.1 Vyjádření podmětu osobními zájmeny (Personalpronomina als Subjekt)
3.1.2 Neosobní podmět es (das unpersönliche Subjekt es)
3.1.3 Všeobecný podmět man (man als Subjekt)
3.2 Přísudek (das Prädikat)
3.2.1 Shoda přísudku s podmětem (die grammatische Kongruenz)
3.3 Předmět (das Objekt)
3.4 Přívlastek (das Attribut)
3.5 Příslovečné určení (die Adverbialbestimmung/die Modalangabe)
4. Zápor v němčině (die Negation im Deutschen)
4.1 Záporky nein, nicht a kein (Negationswörter nein, nicht und kein)
4.2 Srovnání češtiny a němčiny (der Vergleich des Tschechischen mit dem Deutschen)
Komplexní gramatické testy (komplexe grammatische Tests)
Klíč (Lösungen)