Obsah knihy ANGLIČTINA – cvičebnice středoškolské gramatiky:
I. Tvarosloví (Morphology)
1. Anglická slovesa (English Verbs)
1.1 Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)
1.1.1 Sloveso to be (The Verb to Be)
1.1.1.1 Přítomný čas (Present Simple)
1.1.1.2 Minulý čas (Past Simple)
1.1.1.3 Budoucí čas (Future Tense)
1.1.1.4 Příčestí minulé a složené časy (Past Participle and Compound Tenses)
1.1.1.5 Otázka (Question)
1.1.1.6 Zápor (Negation)
1.1.2 Sloveso to have (The Verb to Have)
1.1.2.1 Have a have got (Have and Have Got)
1.1.3 Sloveso to do (The Verb to Do)
1.1.4 Slovesa will a shall jako futurální (The Verbs Will and Shall for Expressing the Future)
1.1.4.1 Sloveso will (The Verb Will)
1.1.4.2 Sloveso shall (The Verb Shall)
1.1.5 Slovesa will a shall jako modální (The Verbs Will and Shall as Modal Verbs)
1.1.5.1 Will jako modální sloveso (Will as a Modal Verb)
1.1.5.2 Sloveso shall/should jako modální sloveso (The Verb Shall/Should as a Modal Verb)
1.2 Modální (způsobová) slovesa (Modal Verbs)
1.2.1 Časování modálních sloves (Conjugation of Modal Verbs)
1.2.2 Tvoření záporu a otázky u modálních sloves (Negation and Question with Modal Verbs)
1.2.3 Významový obsah modálních sloves (Meaning of Modal Verbs)
1.2.4 Minulý čas modálních sloves (Past Tense of Modal Verbs)
1.3 Významová slovesa (Lexical Verbs)
1.4 Čas (Tense)
1.4.1 Infinitiv (Infinitive)
1.4.2 Prosté a průběhové časování (Simple Form and Continuous Form)
1.4.3 Přítomné časy (Present Tenses)
1.4.3.1 Přítomný čas prostý (Present Simple)
1.4.3.2 Přítomný čas průběhový (Present Continuous)
1.4.4 Minulé časy (Past Tenses)
1.4.4.1 Minulý čas prostý (Past Simple)
1.4.4.2 Minulý čas průběhový (Past Continuous)
1.4.4.3 Předpřítomný čas (Present Perfect)
1.4.4.4 Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)
1.4.4.5 Předminulý čas (Past Perfect)
1.4.4.6 Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)
1.4.4.7 Tvar used to (Used to)
1.4.5 Vyjádření budoucnosti (Expressing the Future)
1.4.5.1 Be Going to
1.4.5.2 Will a shall (Will and Shall)
1.4.5.3 Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti (Present Continuous Expressing the Future)
1.4.5.4 Další možnosti vyjádření budoucnosti – opisem (Another Possibilities of Expressing the Future – the Circumlocution)
1.4.5.5 Předbudoucí čas (Future Perfect)
1.5 Rozkazovací způsob (Imperative)
1.6 Podmiňovací způsob (Conditional)
1.6.1 Užití podmiňovacího způsobu v podmínkové větě – syntaktické hledisko (Use of the Conditional in Conditional Sentences – Syntactic Point of View)
2. Podstatná jména (Nouns)
2.1 Číslo (Number)
2.2 Počitatelnost (Countability)
2.3 Určenost (Definiteness)
2.4 Rod (Gender)
2.5 Pád (Case)
2.6 Vlastní jména (Proper Nouns)
3. Zájmena (Pronouns)
3.1 Zájmena osobní (Personal Pronouns)
3.2 Zájmena přivlastňovací (Possessive Pronouns)
3.3 Zájmena zvratná a zdůrazňovací (Reflexive and Intensive Pronouns)
3.4 Zájmena reciproční (Reciprocal Pronouns)
3.5 Zájmena ukazovací (Demonstrative Pronouns)
3.6 Zájmena tázací (Interrogative Pronouns)
3.7 Zájmena vztažná (Relative Pronouns)
3.8 Zájmena neurčitá (Indefinite Pronouns)
4. Přídavná jména (Adjectives)
4.1 Tvary přídavných jmen a adjektivní sufixy (Forms of Adjectives and Adjectival Suffixes)
4.2 Přídavné jméno v přívlastku (Adjective as a Part of Attribute)
4.3 Přídavné jméno v přísudku (Adjective as a Part of Predicate)
4.4 Stupňování přídavných jmen (Comparison of Adjectives)
4.4.1 Pravidelné stupňování přídavných jmen (Regular Comparison of Adjectives)
4.4.2 Nepravidelné stupňování přídavných jmen (Irregular Comparison of Adjectives)
4.5 Možnosti doplnění přídavných jmen, ustálená spojení (Complementation of Adjectives, Fixed Phrases)
4.6 Přídavná jména končící na -ed a -ing (Adjectives Ending with -ed and -ing)
5. Příslovce (Adverbs)
5.1 Tvary příslovcí a adverbiální sufixy (Forms of Adverbs and Adverbial Suffixes)
5.2 Rozdělení příslovcí podle tvaru (Categories of Adverbs According to Their Form)
5.2.1 Příslovce odvozená od přídavných jmen (Adverbs Derived from Adjectives)
5.2.2 Další příslovečné přípony (Other Adverbial Suffixes)
5.2.3 Příslovce prostá (Primary Adverbs)
5.2.4 Příslovce a přídavná jména se shodným tvarem (Adverbs and Adjectives with the Same Form)
5.2.5 Příslovce formálně shodná s předložkami (Adverbs with the Form of Prepositions)
5.2.6 Příslovce složená (Compound Adverbs)
5.2.7 Příslovce souslovná (Adverbial Collocations)
5.3 Stupňování příslovcí (Comparative and Superlative Forms of Adverbs)
6. Číslovky (Numerals)
6.1 Číslovky základní (Cardinal Numerals)
6.1.1 Nula (Zero)
6.1.2 Desetinná čísla (Decimal Numbers)
6.1.3 Zlomky (Fractions)
6.1.4 Procenta (Percentage)
6.1.5 Početní výrazy (Arithmetic Expressions)
6.2 Číslovky řadové (Ordinal Numerals)
6.3 Číslovky násobné (Multiplicative Numerals)
6.4 Hodiny a vyjádření času (Telling Time)
6.5 Další výrazy množství (Other Expressions of Quantity)
7. Předložky (Prepositions)
7.1 Předložky samostatné (One-Word-Prepositions)
7.2 Předložky složené (Compound Prepositions)
7.3 Předložky souslovné (Prepositional Collocations)
8. Spojky (Conjunctions)
8.1 Spojky souřadicí (Coordinating Conjunctions)
8.2 Spojky podřadicí (Subordinating Conjunctions)
9. Citoslovce (Interjections)
II. Větná skladba (Syntax)
1. Větné členy (Parts of the Sentence)
1.1 Pořádek slov ve větě jednoduché (Word Order in the Simple Sentence)
1.2 Základní větné členy (Principal Parts of the Sentence)
1.2.1 Podmět (Subject)
1.2.2 Přísudek (Predicate)
1.2.3 Shoda podmětu s přísudkem (Subject-Predicate-Agreement)
1.3 Rozvíjející větné členy (Secondary Parts of the Sentence)
1.3.1 Předmět (Object)
1.3.2 Přívlastek (Attribute)
1.3.3 Příslovečné určení (Adverbial Modifiers)
1.3.4 Přístavek (Apposition)
1.3.5 Doplněk (Complement)
1.4 Několikanásobné větné členy (Multiple Parts of the Sentence)
1.5 Mluvnicky izolované větné členy (Syntactically Isolated Sentence Members)
2. Věta jednoduchá (Simple Sentence)
2.1 Základní větné typy podle záměru mluvčího (Basic Types of Sentences According to the Intention of the Speaker)
2.1.1 Věta oznamovací (Declarative Sentence)
2.1.2 Věta tázací (Interrogative Sentence)
2.1.2.1 Tázací dovětky (Question Tags)
2.1.3 Věta rozkazovací (Imperative Sentence)
2.1.4 Věta zvolací (Exclamatory Sentence)
2.1.5 Věta přací (Wish-Clauses)
2.1.6 Vyjádření záporu (Negation)
2.2 Základní větné typy podle syntaktické stavby věty (Basic Sentence Patterns According to the Sentence Structure)
2.2.1 Věty se slovesem sponovým (Sentences with a Linking Verb)
2.2.2 Věty se slovesem plnovýznamovým v činném rodě (Sentences with a Lexical Verb in Active Mood)
2.2.3 Věty se slovesem v trpném rodě (Sentences with a Verb in Passive Mood)
3. Souvětí (Composite Sentence)
3.1 Souvětí souřadné (Compound Sentence)
3.2 Souvětí podřadné (Complex Sentence)
Klíč ke cvičením (Key to the Exercises)