Obsah knihy ANGLIČTINA – přehled středoškolské gramatiky:
I. Tvarosloví (Morphology)
1. Anglická slovesa (English Verbs)
1.1 Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)
1.1.1 Sloveso to be (The Verb to Be)
1.1.1.1 Přítomný čas (Present Simple)
1.1.1.2 Minulý čas (Past Simple)
1.1.1.3 Budoucí čas (Future Tense)
1.1.1.4 Příčestí minulé a složené časy (Past Participle and Compound Tenses)
1.1.1.5 Otázka (Question)
1.1.1.6 Zápor (Negation)
1.1.2 Sloveso to have (The Verb to Have)
1.1.2.1 Have a have got (Have and Have Got)
1.1.3 Sloveso to do (The Verb to Do)
1.1.4 Slovesa will a shall jako futurální (The Verbs Will and Shall for Expressing the Future)
1.1.4.1 Sloveso will (The Verb Will)
1.1.4.2 Sloveso shall (The Verb Shall)
1.1.5 Slovesa will a shall jako modální (The Verbs Will and Shall as Modal Verbs)
1.1.5.1 Will jako modální sloveso (Will as a Modal Verb)
1.1.5.2 Sloveso shall/should jako modální sloveso (The Verb Shall/Should as a Modal Verb)
1.2 Modální (způsobová) slovesa (Modal Verbs)
1.2.1 Časování modálních sloves (Conjugation of Modal Verbs)
1.2.2 Tvoření záporu a otázky u modálních sloves (Negation and Question with Modal Verbs)
1.2.3 Významový obsah modálních sloves (Meaning of Modal Verbs)
1.2.4 Minulý čas modálních sloves (Past Tense of Modal Verbs)
1.3 Významová slovesa (Lexical Verbs)
1.4 Čas (Tense)
1.4.1 Infinitiv (Infinitive)
1.4.2 Prosté a průběhové časování (Simple Form and Continuous Form)
1.4.3 Přítomné časy (Present Tenses)
1.4.3.1 Přítomný čas prostý (Present Simple)
1.4.3.2 Přítomný čas průběhový (Present Continuous)
1.4.4 Minulé časy (Past Tenses)
1.4.4.1 Minulý čas prostý (Past Simple)
1.4.4.2 Minulý čas průběhový (Past Continuous)
1.4.4.3 Předpřítomný čas (Present Perfect)
1.4.4.4 Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)
1.4.4.5 Předminulý čas (Past Perfect)
1.4.4.6 Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)
1.4.4.7 Tvar used to (Used to)
1.4.5 Vyjádření budoucnosti (Expressing the Future)
1.4.5.1 Be Going to
1.4.5.2 Will a shall (Will and Shall)
1.4.5.3 Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti (Present Continuous Expressing the Future)
1.4.5.4 Další možnosti vyjádření budoucnosti – opisem (Other Possibilities of Expressing the Future – Circumlocution)
1.4.5.5 Předbudoucí čas (Future Perfect)
1.5 Rozkazovací způsob (Imperative)
1.6 Podmiňovací způsob (Conditional)
1.6.1 Užití podmiňovacího způsobu v podmínkové větě – syntaktické hledisko (Use of the Conditional in Conditional Sentences – Syntactic Point of View)
2. Podstatná jména (Nouns)
2.1 Číslo (Number)
2.2 Počitatelnost (Countability)
2.2.1 Užívání členu (Use of Article)
2.2.2 Tvoření množného čísla (Means of Expressing the Plural)
2.2.3 Vyjádření množství (Expressions of Quantity)
2.3 Určenost (Definiteness)
2.3.1 Člen určitý (Definite Article)
2.3.2 Člen neurčitý (Indefinite Article)
2.3.3 Člen nulový (Zero Article)
2.4 Rod (Gender)
2.5 Pád (Case)
2.5.1 Přivlastňovací pád (Possessive Case)
2.6 Vlastní jména (Proper Nouns)
2.6.1 Vlastní jména osobní (Proper Names)
2.6.2 Vlastní jména zeměpisná (Geographical Names)
3. Zájmena (Pronouns)
3.1 Zájmena osobní (Personal Pronouns)
3.1.1 Zájmeno it (The Pronoun It)
3.2 Zájmena přivlastňovací (Possessive Pronouns)
3.3 Zájmena zvratná a zdůrazňovací (Reflexive and Intensive Pronouns)
3.4 Zájmena reciproční (Reciprocal Pronouns)
3.5 Zájmena ukazovací (Demonstrative Pronouns)
3.6 Zájmena tázací (Interrogative Pronouns)
3.7 Zájmena vztažná (Relative Pronouns)
3.8 Zájmena neurčitá (Indefinite Pronouns)
4. Přídavná jména (Adjectives)
4.1 Tvary přídavných jmen a adjektivní sufixy (Forms of Adjectives and Adjectival Suffixes)
4.2 Přídavné jméno v přívlastku (Adjective as a Part of Attribute)
4.3 Přídavné jméno v přísudku (Adjective as a Part of Predicate)
4.4 Stupňování přídavných jmen (Comparison of Adjectives)
4.4.1 Pravidelné stupňování přídavných jmen (Regular Comparison of Adjectives)
4.4.2 Nepravidelné stupňování přídavných jmen (Irregular Comparison of Adjectives)
4.5 Možnosti doplnění přídavných jmen, ustálená spojení (Complementation of Adjectives, Fixed Phrases)
4.6 Přídavná jména končící na -ed a -ing (Adjectives Ending with -ed and -ing)
5. Příslovce (Adverbs)
5.1 Tvary příslovcí a adverbiální sufixy (Forms of Adverbs and Adverbial Suffixes)
5.2 Rozdělení příslovcí podle tvaru (Categories of Adverbs According to Their Form)
5.2.1 Příslovce odvozená od přídavných jmen (Adverbs Derived from Adjectives)
5.2.2 Další příslovečné přípony (Other Adverbial Suffixes)
5.2.3 Příslovce prostá (Primary Adverbs)
5.2.4 Příslovce a přídavná jména se shodným tvarem (Adverbs and Adjectives with the Same Form)
5.2.5 Příslovce formálně shodná s předložkami (Adverbs with the Form of Prepositions)
5.2.6 Příslovce složená (Compound Adverbs)
5.2.7 Příslovce souslovná (Adverbial Collocations)
5.3 Stupňování příslovcí (Comparative and Superlative Forms of Adverbs)
6. Číslovky (Numerals)
6.1 Číslovky základní (Cardinal Numerals)
6.1.1 Nula (Zero)
6.1.2 Desetinná čísla (Decimal Numbers)
6.1.3 Zlomky (Fractions)
6.1.4 Procenta (Percentage)
6.1.5 Početní výrazy (Arithmetic Expressions)
6.2 Číslovky řadové (Ordinal Numerals)
6.3 Číslovky násobné (Multiplicative Numerals)
6.4 Hodiny a vyjádření času (Telling Time)
6.5 Další výrazy množství (Other Expressions of Quantity)
7. Předložky (Prepositions)
7.1 Předložky samostatné (One-Word-Prepositions)
7.2 Předložky složené (Compound Prepositions)
7.3 Předložky souslovné (Prepositional Collocations)
8. Spojky (Conjunctions)
8.1 Spojky souřadicí (Coordinating Conjunctions)
8.2 Spojky podřadicí (Subordinating Conjunctions)
9. Citoslovce (Interjections)
9.1 Primární citoslovce (Primary Interjections)
9.2 Sekundární citoslovce (Secondary Interjections)
II. Větná skladba (Syntax)
1. Větné členy (Parts of the Sentence)
1.1 Pořádek slov ve větě jednoduché (Word Order in the Simple Sentence)
1.2 Základní větné členy (Principal Parts of the Sentence)
1.2.1 Podmět (Subject)
1.2.2 Přísudek (Predicate)
1.2.3 Shoda podmětu s přísudkem (Subject-Predicate-Agreement)
1.3 Rozvíjející větné členy (Secondary Parts of the Sentence)
1.3.1 Předmět (Object)
1.3.2 Přívlastek (Attribute)
1.3.3 Příslovečné určení (Adverbial Modifiers)
1.3.4 Přístavek (Apposition)
1.3.5 Doplněk (Complement)
1.4 Několikanásobné větné členy (Multiple Parts of the Sentence)
1.5 Mluvnicky izolované větné členy (Syntactically Isolated Sentence Members)
2. Věta jednoduchá (Simple Sentence)
2.1 Základní větné typy podle záměru mluvčího (Basic Types of Sentences According to the Intention of the Speaker)
2.1.1 Věta oznamovací (Declarative Sentence)
2.1.2 Věta tázací (Interrogative Sentence)
2.1.2.1 Tázací dovětky (Question Tags)
2.1.3 Věta rozkazovací (Imperative Sentence)
2.1.4 Věta zvolací (Exclamatory Sentence)
2.1.5 Věta přací (Wish-Clause)
2.1.6 Vyjádření záporu (Negation)
2.2 Základní větné typy podle syntaktické stavby věty (Basic Sentence Patterns According to the Sentence Structure)
2.2.1 Věty se slovesem sponovým (Sentences with a Linking Verb)
2.2.2 Věty se slovesem plnovýznamovým v činném rodě (Sentences with a Lexical Verb in Active Mood)
2.2.3 Věty se slovesem v trpném rodě (Sentences with a Verb in Passive Mood)
3. Souvětí (Composite Sentence)
3.1 Souvětí souřadné (Compound Sentence)
3.1.1 Poměr slučovací (Copulative)
3.1.2 Poměr odporovací (Adversative)
3.1.3 Poměr vylučovací (Disjunctive)
3.1.4 Poměr příčinný/důvodový (Causal)
3.2 Souvětí podřadné (Complex Sentence)
3.2.1 Věty podmětné (Subject Clauses)
3.2.2 Věty předmětné (Object Clauses)
3.2.3 Nepřímá řeč a souslednost časů (Reported Speech and Sequence of Tenses)
3.2.4 Věty přívlastkové (Attributive Clauses)
3.2.5 Věty doplňkové (Predicative Clauses)
3.2.6 Věty příslovečné (Adverbial Clauses)
3.2.6.1 Věty příslovečné časové (Adverbial Clauses of Time)
3.2.6.2 Věty příslovečné místní (Adverbial Clauses of Place)
3.2.6.3 Věty příslovečné způsobové (Adverbial Clauses of Manner)
3.2.6.4 Věty příslovečné příčinné (Adverbial Clauses of Cause or Reason)
3.2.6.5 Věty příslovečné účelové (Adverbial Clauses of Purpose)
3.2.6.6 Věty příslovečné podmínkové (Adverbial Clauses of Condition/Conditional Clauses)
3.2.6.7 Věty příslovečné přípustkové (Adverbial Clauses of Concession)
III. Přílohová část (Appendix)
1. Jazyk, řeč, komunikace (Language, Speech, Communication)
1.1 Historie anglického jazyka (History of the English Language)
1.2 Varianty angličtiny (Varieties of the English Language)
1.2.1 Britská angličtina (British English)
1.2.2 Americká angličtina (American English)
1.2.3 Další jazykové varianty (Other Language Varieties)
1.3 Jazyk jako systém (The Language as a System)
2. Zvuková stránka jazyka (English Phonetics and Phonology)
2.1 Stručná pravidla anglické výslovnosti (Basic Rules of English Pronunciation)
2.1.1 Výslovnost samohlásek (Pronunciation of Vowels)
2.1.2 Výslovnost souhlásek (Pronunciation of Consonants)
2.1.3 Prozódie (Prosody)
3. Grafická stránka jazyka (Graphic Representation of English)
3.1 Anglická abeceda (The English Alphabet)
3.2 Pravopis (Orthography)
3.3 Interpunkce (Punctuation)
4. Slovní zásoba (Vocabulary)
4.1 Slovní druhy a jejich změna (Parts of Speech and Conversion)
4.2 Tvoření slov (Word Formation)
4.2.1 Odvozování (Derivation)
4.2.2 Skládání (Compounding)
4.2.3 Další možnosti tvoření slov (Other Types of Word Formation)
5. Přehledné tabulky gramatických jevů (Tables of Grammar)
6. Anglické gramatické termíny (Grammar Terms)