Obsah knihy MATEMATIKA – přehled středoškolského učiva:
Základy matematické logiky; Množiny
Číselné obory a elementární teorie čísel
Algebraické výrazy
Mocniny a odmocniny
Rovnice a nerovnice
Funkce
Goniometrické funkce a trigonometrie
Planimetrie
Stereometrie
Analytická geometrie
Posloupnosti a řady
Kombinatorika
Pravděpodobnost
Statistika
Komplexní čísla
Diferenciální a integrální počet
Úvod do finanční matematiky